Regulamin zakupów, zwroty i reklamacje

WARUNKI OGÓLNE

1. Prowadzącym sklep internetowy beanbrothers.pl jest Aleksander Masny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MASNY ALEKSANDER GOLDEN FRUIT z siedzibą w Studzienicach k/Pszczyny, 43-215 Jankowice, ul. Św. Jana Pawła II 11a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 6381120157 i numer REGON: 273762132 (dalej: „GOLDEN FRUIT”). Sklep znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.beanbrothers.pl i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych są podane w cenach brutto. W przypadku dealerów firmy GOLDEN FRUIT obowiązują ustalone rabaty. 2.2. Ceny prezentowane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy zakupach za pośrednictwem Internetu.
3. GOLDEN FRUIT umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@beanbrothers.pl oraz za pomocą telefonu pod numerem: 505 327 491 (numer telefonu komórkowego, opłaty według taryfy operatora)

PROCEDURA SKŁADANIA i REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamieszczone na stronach WWW sklepu internetowego beanbrothers.pl ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.. Prezentacje umieszczone na stronach WWW sklepu internetowego beanbrothers.pl stanowią wyłącznie zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego.
3. Skorzystanie z formularza zamówieniowego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do GOLDEN FRUIT. Zgodnie z brzmieniem art. 66¹ kodeksu cywilnego potwierdzenie przez GOLDEN FRUIT otrzymania oferty nie stanowi przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z przesłaniem przez GOLDEN FRUIT potwierdzenia przyjęcia oferty.
4. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.
5.W przypadku zamieszczenia na formularzu rejestracyjnym niepełnych danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
6. Jeśli zdarzy się, że któryś z artykułów będzie chwilowo niedostępny, poinformujemy o tym Państwa emailem bądź telefonicznie.
7. Zamówienia złożone w dni powszednie po 15.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
8. Każde zamówienie jest potwierdzane mailem przez firmę GOLDEN FRUIT.
9. Zamawiane towary wysyłane są w przeciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przelewu przez GOLDEN FRUIT (w przypadku wyboru tej opcji płatności) lub potwierdzeniu zamówienia przez GOLDEN FRUIT. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie GOLDEN FRUIT podczas składania zamówienia.
10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zakupiony towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że pomiędzy Klientem a GOLDEN FRUIT dojdzie do indywidualnych, odmiennych ustaleń.
11. Koszty transportu dla zamówień powyżej 199 zł pokrywa GOLDEN FRUIT. Dla przesyłek poniżej 100 zł koszt transportu wynosi 15 zł brutto.
12.Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT. Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie GOLDEN FRUIT podczas składania zamówienia.
UWAGABARDZO ISTOTNE – Przy odbiorze przesyłki od kuriera, należy zwrócić uwagę na stan opakowania. Wszelkie widoczne uszkodzenia opakowania mogą wskazywać na uszkodzenie towaru i dlatego należy spisać przy kurierze protokół szkody. Jeśli przesyłka nosi ślady zamoczenia, zgniecenia itp. – należy spisać taki protokół i przesyłki nie odbierać. Protokół pozwoli nam na wystąpienie o odszkodowanie do spedytora. ODEBRANIE PRZESYLKI Z USZKODZONYM OPAKOWANIEM BEZ SPISANIA PROTOKOLU SZKODY BEDZIE SIE WIĄZAŁO SIĘ Z UTRATĄ PRAWA DO ODSZKODOWANIA W RAZIE STWIERDZONYCH PÓŹNIEJ USZKODZEŃ TOWARU.
16. Firma GOLDEN FRUIT zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą (O Ochronie Danych Osobowych). Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

REKLAMACJE

1. GOLDEN FRUIT ma obowiązek dostarczenia zamawianych towarów wolnych od wad.
2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną wypełniając następujący formularz lub pisemnie na adres: GOLDEN FRUIT, ul. Św. Jana Pawła II 11a, Studzienice/k Pszczyny 43-215 Jankowice. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowany towar na adres GOLDEN FRUIT, ul. Jaskółek 14, Studzienice k/Pszczyny 43-215 Jankowice, wraz z dowodem zakupu. Zwrot reklamowanego towaru w przypadku Klientów nie będących konsumentami następuje na ich koszt. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku Klientów nie będących konsumentami – w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowego towaru..
4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela.

ZWROTY

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza elektronicznego lub przesłane w formie pisemnej na adres GOLDEN FRUIT, ul. Św. Jana Pawła II 11a, Studzienice/k Pszczyny 43-215 Jankowice.
2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim GOLDEN FRUIT potwierdził przyjęcie jego oferty, oferta przestaje wiązać.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić towar w terminie 14 dni na adres GOLDEN FRUIT (magazyn), ul. Jaskółek 14, Studzienice/ k Pszczyny 43-215 Jankowice wraz z dowodem zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. GOLDEN FRUIT nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
4. Zwrot ceny powiększonej o koszty przesyłki (jeżeli ponosił je Klient) następuje przelewem na wskazany na formularzu zwrotu towaru rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient dokonywał zapłaty w inny sposób, niż przelewem, i nie wyrazi zgody na zwrot ceny na rachunek bankowy – będzie ona zwrócona w taki sposób, w jaki była dokonana zapłata. GOLDEN FRUIT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach, w szczególności zaś w przypadku: 1) zakupu rzeczy ulęgających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, 2) zakupu rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji będą przetwarzane przez Sprzedawcę – Aleksandra Masnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MASNY ALEKSANDER GOLDEN FRUIT z siedzibą w Studzienicach k/Pszczyny, 43-215 Jankowice, ul. Św. Jana Pawła II 11a, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu wykonania umowy. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne; Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. GOLDEN FRUIT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu internetowego, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
4. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r. i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Wykaz informacji podawanych przez Administratora Danych Osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Aleksandra Masnego, z którym możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres serwis@goldenfruit.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej – ul. Jana Pawła II 11a, 43-215 Studzienice.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia księgowości oraz w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (współpraca i dostawa produktów). Podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów są: Art. 6, ust. 1, lit. b RODO i Art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
-zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

-Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

-przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
-podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
-podmioty kredytujące / leasingodawcy
-dostawcy systemu ankiet opiniujących
-dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
-dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu ustania obowiązku prawnego.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie` o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym

Zapisz się

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz 30 złotych rabatu na pierwsze zakupy w sklepie internetowym*, dodatkowo będziesz na bieżąco z promocjami i nowościami.
*Oferta ważna dla niezarejestrowanych wcześniej klientów na zakupy za kwotę min 150 złotych. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.

x

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.